2. ročník skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie pozná svojich laureátov

Po pozitívnej odozve na prvý ročník vyhlásil medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie v roku 2022 ďalší ročník súťaže pre mladých slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov. Štyri z 15 prihlásených kompozícií, ktoré vybrala 8-členná odborná porota, zaznejú v premiére 24. 9. 2022 v rámci festivalu Konvergencie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Do aktuálneho ročníka súťaže prihlásilo svoje diela 15 mladých slovenských skladateľov študujúcich na VŠMU a konzervatóriách v Bratislave, v Banskej Bystrici, ale tiež v zahraničí: vo Viedni, Valencii a na JAMU v Brne.

Predstavujeme vám štvoricu laureátov (porota udelila dve tretie miesta):

laureates 2022

Adam Hudec končí štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, popri klasickej hudbe sa ako basgitarista venuje tiež jazzu. Pôsobí aj ako producent a stojí za online vzdelávacím projektom Basgitarová akadémia. Skladba Self-Centered Variations sú variácie skomponované na tému skonštruovanú z anagramu autorovho mena. „Každá z piatich variácií vyjadruje odlišný stav mysle, ktorý sa postupne mení vďaka neutíchajúcemu prívalu asociácií a podnetov. Záverečná variácia v podobe raka formy fúgovej expozície symbolicky vyjadruje upokojenie, zároveň však aj návrat späť na začiatok cesty. Skladba pracuje s princípom sympatickej rezonancie a rôznymi technickými a artikulačnými možnosťami jednotlivých nástrojov,“ napísal o skladbe autor. „V skladbe Self-Centered Variations Adama Hudeca sa pred poslucháčom ako na maliarskom plátne rozlieva pestré harmonické pradivo, invenčne štrukturované na pozadí premenlivého metra a nepravidelných rytmov, naplnené krehkou subtílnosťou náhle prerušovanou expresívnymi gestami, ktoré nečakane ústia do alúzie motorického kontrapunktu barokovej hudby. Toto kultivované a inteligentné hudobné dielo zaujme netradičnými technikami hry a farebne pôsobivým spojením basklarinetu s klavírom,“ napísal o skladbe člen poroty, skladateľ a pedagóg kompozície Lukáš Borzík.

Michal Blažek pochádza zo Zvolena, vyštudoval odbor Výroba hudobných nástrojov, no, ako sám hovorí, viac ho „bavilo vyrábať hudbu samotnú.“ Bol žiakom Petra Martinčeka, Petra Grolla a Konstantina Ilievskeho na Konzervatóriu v Bratislave. Žije vo Viedni a podľa vlastných slov tvorí umenie, „v ktorom sa odráža všetko, čím je.“ Inšpiráciou pre klavírne trio Compassion bolo nezmyselné utrpenie „ktoré v čase tvorenia tejto kompozície prežívajú milióny nevinných Ukrajiniek, Ukrajincov, ale tiež zvierat a v neposlednom rade aj príroda. Utrpenie, ktoré mi navždy zmenilo pohľad na svet, a hlavne na zmysel môjho života v ňom. Nie som vojak, ale umelec, a toto je jediný spôsob, akým viem s touto situáciou pracovať. Skladba je teda odzrkadlením mojich pocitov z deštrukcie, ktorú človek dokáže napáchať bezcitne a bez súcitu.“ Lukáš Borzík charakterizoval Compassion ako „výrazne naratívnu skladbu, ktorá poukazuje umelecky presvedčivou formou na zákutia temných vášní a pomyselné prehlbovanie deštrukcie vrcholiacej v ničivej explózii tónov. Tento hudobno-epický obraz tým však nekončí a v závere predsa len naznačí hľadaný súcit. Paradoxne práve v dnešných dňoch mi toto dielo znie ako umelecká paralela k súčasnej rastúcej agresii, ktorú môže zastaviť len zľutovanie sa človeka nad človekom.

 

Marek Fóra je aktuálne študentom kompozície na Konzervatóriu v Bratislave u K. Ilievskeho. Hudbe sa začal venovať ako 9-ročný na ZUŠ M. R. Štefánika v Považskej Bystrici. Ovláda hru na viacerých nástrojoch (akustická gitara, basgitara, elektrická gitara, bicie nástroje), venuje sa tiež nahrávaniu. Kompozíciu Broken Toccata autor opísal ako „monotematickú skladbu s prvkami serializmu a jazzu, ktorá vznikla inštrumentáciou pôvodne klavírnej skladby. Hudba je čisto abstraktná, nemá žiaden program a nie je za ňou žiadna konkrétna predstava. Ide čisto o zvuk, ktorý sa snaží naplniť svoj potenciál.“ Člen poroty, v Španielsku pôsobiaci skladateľ Adrian Demoč o diele napísal: „Skladba Broken Toccata ma zaujala najmä pregnantnou rytmickou konštrukciou, so sviežou energiou blízkou hudbe jazzu či komorným skladbám Nancarrowa. Najmä v rýchlych pasážach si skladba udržiava príjemné napätie a dravosť, ktorému napomáha nielen práca s pestrými rytmickými prvkami (synkopy, duoly, trioly) na stabilnom pulze, ale aj využitie širokej škály registra jednotlivých nástrojov a ich začlenenie do ‚rovnocennej faktúry‘ tria.

Šimon Lučenič je vyštudovaný ekonóm a aktuálne študent 3. ročníka skladby na VŠMU. Jeho diela boli prezentované na festivaloch Orfeus, Asynchrónie a Nová slovenská hudba. Prioritne sa vo svojich kompozíciach venuje krátkym štúdiam či prelúdiam s prísnym zameraním na niektorý z hudobných prvkov a väčším orchestrálnym dielam. Medzi svoje najvýznamnejšie skladby zaraďuje symfonickú báseň Equilibrium a vokálno-inštrumentálne dielo Soldati. La Conversación je podľa Šimona Lučeniča „krátkou konverzáciou troch nástrojov, ktorá sa odohráva na pôde akordu a mol. Tento jeden akord je stavebným prvkom celej kompozície a štrukturálne je na ňom vystavaná melodická i rytmicko-harmonická zložka skladby. Po úvode, kde nástroje spolu vedú rozhovor, sa postupne dostávajú do popredia husle, ktoré si uzurpujú priestor a stávajú sa primárnym sólovým nástrojom druhej časti s výrazným vrcholom vo vysokej polohe na tóne a. Kompozícia je krátkou štúdiou práce s obmedzeným materiálom v uzavretom priestore tonálneho priestoru vymedzeného molovou stupnicou.“ Podľa porotcu, skladateľa Adriana Demoča: „La Conversación je krátka, no jasne artikulovaná a presvedčivá kompozícia pre sláčikové trio. Oceňujem na nej priezračnosť a jasnosť hudobnej myšlienky a jej zdelenia pomocou prehľadnej formy. Faktúra a inštrumentácia je príjemne vzdušná, striedma a nepresýtená, efektívne sa podieľa na celkovom spracovaní. Obohacujúce sú aj občasné zmeny taktu, ktoré jemne a nenásilne narušia pravidelnosť metrického členenia.

premiérové uvedenie na festivale konvergencie:

24. 9. 2022 / primaciálny palác

Diela štvorice laureátov (porota udelila dve tretie miesta) zaznejú v rámci jesennej časti programu festivalu Konvergencie 2022, na koncerte 24. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Program z diel laureátov doplní Concerto per archi od talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979) v naštudovaní Komorného orchestra Konzervatória pod vedením Daniela Rumlera.

Skladby zaznejú v naštudovaní talentovaných mladých umelcov, huslistky Karolíny Krigovskej, violistu Mateja Michalca, klaviristky Radky Kováčovej i skúsených komorných hráčov Ivice Gabrišovej (flauta), Branislava Dugoviča (basklarinet), Petra Bieleho (husle), Andreja Gála (violončelo) a Jozefa Luptáka (violončelo).

ako súťaž prebiehala

Podmienky účasti 

_ súťaž je určená pre slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov
_ do súťaže môžu byť prijaté len skladby, ktoré neboli verejne uvedené
_ každý uchádzač môže do súťaže prihlásiť len jedno dielo

_ trvanie skladby: do 8 minút
_ obsadenie: duo až trio, sláčikové nástroje, dychové nástroje, klavír, gitara (bez použitia elektroniky)

_ súťaž je anonymná

 

ako sa prihlásiť

_ zašlite nám:
1. partitúru vo formáte pdf, vytvorenú v ľubovoľnom notovom editore (nie rukopis)
2. spolu s pracovnou nahrávkou diela vo formáte WAV
3. vyplnený prihlasovací formulár
4. spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom uhraďte prosím registračný poplatok v hodnote 20 EUR na účet:

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
IBAN: SK34 1100 0000 0026 6604 0139
* do poznámky k platbe treba uviesť: “SÚŤAŽ + meno účastníka”

 

priebeh hodnotenia

_ skladby bude hodnotiť odborná porota v zložení: skladatelia prof. Jevgenij IRŠAI / VŠMU, Lukáš BORZÍK / VŠMU, Spolok slovenských skladateľov, Adrián DEMOČ/ Španielsko a interpreti Nils Økland (Nórsko) / husle, Jozef LUPTÁK / violončelo, Konzervatórium v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Ronald ŠEBESTA / klarinet, SOSR, člen súborov súčasnej a starej hudby, Ondrej VESELÝ / gitara a Nora SKUTA / klavír, členka Österreichisches Ensemble für Neue Musik
_ garantmi súťaže sú prof. Jevgenij Iršai a umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták  

výsledky súťaže budú oznámené do 15. 7. 2022

 

prečo sa zúčastniť?

Základnou myšlienkou festivalu Konvergencie je komunikácia medzi skladateľmi, interpretmi a publikom a tento princíp by sme chceli preniesť aj na formát skladateľskej súťaže, preto: 

_ autori 3 diel, ktoré získajú najvyšší počet bodov, budú mať možnosť osobnej alebo online konzultácie s členmi poroty, v rámci ktorej dostanú spätnú väzbu od renomovaných skladateľských osobností a popredných domácich interpretov

_ diela 3 autorov, ktorí postúpia do finále, naštudujú formou workshopu absolventi Akadémie komornej hudby festivalu Konvergencie, ako aj etablovaní profesionáli a budú zaradené do programu aktuálneho ročníka festivalu

_ uvedenie troch skladieb, ktoré postúpia do finále, bude honorované:
1. miesto 500 € / 2. miesto 300 € / 3. miesto 200 €

_ networking, získanie kontaktov na generačne blízkych interpretov

_ PR prostredníctvom informačných kanálov festivalu Konvergencie a partnerov súťaže

jedno z diel bude vybrané na koncert v rámci Skladateľskej súťaže Vladimira Mendelssohna v rámci Ascoli Piceno Festival v Taliansku

uzávierka súťaže: 31. 5. 2022

viac informácií: sutaz@konvergencie.sk

porota

Jevgenij Iršai (1951) – ruský skladateľ a klavirista pôsobiaci na Slovensku.

R. 1969 ukončil štúdium na Špeciálnej desaťročnej hudobnej škole (kompozícia S. J. Volfenzon, klavír T. B. Rumševič), pokračoval na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (kompozícia S. S. Černov, V. A. Uspenskij, klavír P. A. Serebrjakov). Ako klavirista koncertoval v Španielsku, Bulharsku a Maďarsku. V r. 1971—1991 pôsobil ako pedagóg klavíra a kompozície na Špeciálnej desaťročnej hudobnej škole v Petrohrade. Po príchode na Slovensko bol korepetítorom opery ŠD v Banskej Bystrici (1991—1992), pôsobil na Konzervatóriu J. L. Bellu (1992—1996), od r. 1996 prednášal na Katedre hudobnej a estetickej výchovy na PF UMB v B. Bystrici.

V súčasnosti vyučuje kompozíciu na VŠMU. Dominantnou časťou jeho tvorby sú zborové skladby i diela pre sólový hlas so sprievodom rôznych nástrojových kombinácií. Venuje sa komornej, orchestrálnej tvorbe i malým hudobno-dramatickým formám, tiež poézii a publikovaniu odborných článkov. Autora, ktorého diela odzneli o. i. na javisku akademického Malého divadla opery a baletu v Leningrade (Don Juan, 1973) a v rámci medzinárodných festivalov vo viacerých európskych krajinách i v USA, zaradil S. Vasenko do „skupiny neskorého postkonzervativizmu“. Jeho tvorba sa nachádza na viacerých CD.

 

Lukáš Borzík (1979, Poprad) patrí medzi najvýraznejších slovenských hudobných skladateľov. Získal rad domácich, ale i medzinárodných ocenení (Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Radio_Head Awards, Akademická Banská Bystrica, Skladateľská súťaž Adama Plintoviča). Okrem pravidelného zaraďovania jeho kompozícii na reprezentatívne albumy slovenskej hudobnej tvorby, má na konte štyri vlastné profilové CD nosiče: Svetlo Slova (2021), Signum Magnum (2020), Slovo (2019), Cantico delle creature (2011).

            Borzíkova komorná hudba je pravidelne uvádzaná na domácich i zahraničných pódiách poprednými interpretmi a komornými zoskupeniami (Milan Paľa, Nora Skuta, Ronald Šebesta, Ivan Šiller, Eva Šušková, Petra Noskaiová, Hilda Gulyás, Juraj Kuchar, Tomáš Šelc, Ensemble Reconsil Wien, Konvergence Ensemble, THReNSeMBle, Cracow Duo, Ensemble Opera Diversa, Quasars Ensemble, Ensemble Ricercata, Melos Ethos Ensemble, Trio Istropolis, Mucha quartet a. i.). Podarilo sa mu presadiť aj na poli symfonickej hudby. Spolupracoval so slovenskými i zahraničnými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Komorný orchester ZOE, Orkiestra Muzyki Nowej). Osobitné postavenie v jeho tvorivom odkaze má vokálna hudba, ktorá sa taktiež teší pozornosti interpretov (Estónsky filharmonický komorný zbor, Slovenský filharmonický zbor, Spevácky zbor Slovenských učiteľov, Chór Warszawski, Ars Brunensis Chorus).

            Borzík kreuje svoj vlastný individuálny jazyk založený na uplatnení modality, tonality, rozšírenej tonality, bitonality, atonality, dvanásťtónovosti či spektralizmu v nových zaujímavých kontextoch, nevymykajúc sa z princípov sakrálneho minimalizmu. Tento estetický prúd je v porovnaní so známejším americkým minimalizmom sofistikovanejší a komplexnejší. Jeho predstavitelia neaplikujú len základné tóny, súzvuky či kadenčné vzťahy, ale súhrnne a celistvo siahajú po všetkých výdobytkoch európskej klasickej hudby. Preto aj hudobná poetika Lukáša Borzíka zahŕňa viaceré hudobné elementy slúžiace ako prostriedky pre mnohotvárne budovanie štruktúry. Inšpiráciu čerpá z teológie, filozofie, poézie, fyziky, astronómie, biológie, architektúry i výtvarného umenia. Asociácie generujú určité analógie a prieniky medzi týmito vednými a umeleckými odbormi nachádzajú odraz aj v jeho hudobnom myslení. Vo svojich kompozíciách dokáže umne vybudovať vnútorné dramatické pnutie. Obsahovo presýtená hudba je akoby písaná v intenciách Aristotelovej drámy, v ktorej je vrchol situovaný do psychologicky najvhodnejšieho miesta. Predchádza mu nastolenie problému, narastajúci konflikt, kríza, odhaľujúci a nekompromisný vrchol vedúci k zaslúženej katarzii. Mimoriadny cit pre takto koncipované hudobné diela dokazuje Lukáš Borzík permanentne prostredníctvom nenásilného, prirodzeného, veľmi inteligentného spôsobu vyvierajúceho z vnútorného presvedčenia a vlastného vnímania sveta. To sa prejavuje nielen po vonkajšej formálnej stránke, ale aj vo vnútornej obsahovej, napĺňajúc tak duchovný rozmer hudby.

 

Adrián Demoč (1985), slovenský skladateľ žijúci v Španielsku, narodil sa vo Zvolene. Popri gymnáziu študoval súkromne u I. Dibáka, v r. 2003 – 2008 študoval na JAMU v Brne (Fr. Emmert). Absolvoval stáže na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti (D. Rotaru) a Vilniuskej akadémií v Litve (O. Balakauskas). V r. 2008 – 2011 absolvoval doktorandské štúdium na JAMU (M. Smolka). Jeho dizertačná práca Spektrálna hudba a jej ponímanie času bola publikovaná knižne. V r. 2005 – 2007 bol členom súboru The Barefooted orchestra. Počas štúdií na JAMU vystupoval vo viacerých zoskupeniach aj ako improvizátor. Hudba A. Demoča je pravidelne uvádzaná v zahraničí poprednými orchestrami, súbormi a sólistami, napr. Apartment House (Veľká Británia), Klangforum Wien (Rakúsko), Tallinn Chamber Orchestra (Estónsko), Manuel Zurria (Taliansko), M. Paľa, Ensemble Ricercata, E. Drescher (Nemecko), Česká filharmonie, Moravská filharmonie atď. Jeho skladby boli hrané na festivaloch na Slovensku, v ČR, Estónsku, Kanade, Rakúsku, Rumunsku, Litve, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Chorvátsku a v USA. Viaceré vysielalo rádio BBC3 (Modré kvety, Kvarteto). Jeho hudbe bolo venovaných niekoľko relácií (rádiá Devín a Vltava). Profilové CD Žiadba (2019) a Hlaholika (2021) vydalo britské vydavateľstvo Another Timbre. Skladby Zikkurat a Variácie vyšli ako mp3 album v americkom vydavateľstve either/oar. Husľové kompozície Katharsis, Apogeum, Husle a Žiadba, Struny: steny, zhluky sny pre „milanolo“ vyšli vo vydavateľstve Pavlík records. Modré kvety vyšli na CD súboru Opera Trio (2019), Dve prosby na CD anglického vydavateľstva Entr’acte, Canon pre 4 altové flauty na albume Again and Again (Ants Records, Taliansko), ocenenom časopisom The Wire. A. Demoč je laureátom viacerých súťaží: J. L. Bellu (2020), Českej filharmónie (2018), Plural ensemble (2016), Cellotronics competition (2015) či ceny Nadácie L. Janáčka (2008). V r. 2011 sa so skladbou Three movements for string orchestra stal víťazom súťaže a rezidenčným skladateľom na letných kurzoch v Benasque (Španielsko). V r. 2009 bol členom poroty medzinárodného festivalu NEU/NOW Vilnius 2009 pod záštitou ELIA-European League of Institutes of the Arts, v r. 2010 bol predsedom poroty festivalu NEU/NOW Nantes 2010. Venuje sa i publikačnej činnosti, jeho texty vychádzajú v časopisoch Hudobný život a Vlna.

NILS ØKLAND (NO, husle, hardingfele, viola d´amore) – je považovaný za majstra hry na hardingfele (tradičný nórsky 8-9 strunový, bohato zdobený hudobný nástroj pripomínajúci husle), no jeho hudobný pohľad sa vytrvalo neupína na tradičnú nórsku hudbu. Jeho tvorba je rôznorodá. Ako inštrumentalista aj ako skladateľ prelína prvky klasickej a súčasnej hudby, ako aj jazzu s tradičnými nórskymi výrazmi. Nachádza spoločné črty a spoločné expresívne myslenie naprieč žánrami a časovými obdobiami. Od 80. rokov 20. st. sa venuje produkcii a interpretácii prevažne vlastnej tvorby v rôznych formáciách. Vystupuje s jeho kapelou Nils Økland Band (Rolf-Erik Nystrøm, Håkon Mørch Stene, Mats Eilertsen, Sigbjørn Apeland), so Sigbjørn Apeland ako koncertné duo, a tiež sám ako sólo interpret. Spolupracuje so skvelými hudobníkmi ako sú Per Steinar Lie a Vegard Fossum (Lumen Drones), Engegaard Quartet, Løver og Tigre, Balkanemblet a i. Økland vydal 4 albumy v kooperácii s vydaveteľstvom ECM: Monograph, Lysøen; spolu s Sigbjørn Apeland, P. S. Lie a Ø. Haaland album Lumen Drones, Kjølvatn s Nils Økland Band album Kjølvatn. Vo vydavateľstve Hubro vyšiel album Øklandovej kapely, Nils Økland Band Lysning, ktorý vyhral Norwegian grammy v otvorenej kategórii. Vlastný debutový album Blå harding vydal pod svojou vlastnou značkou Morild. V Øklandovej hudbe sa spájajú svety súčasnej hudby a tradičných nórskych harmónií. Výnimočná virtuozita a cit nórskeho patriota vypĺňa prázdno oddeľujúce ľudové formy od voľnej improvizácie a modernej kompozície. Jeho hudba sála do sveta posolstvo tradície a vytvára priestor pre jej nekonečný rozvoj.

Jozef Lupták (cello) – is the founder and artistic director of the international festival of chamber music Konvergencie (Convergences), which from its foundation in 1999 has become one of the most prestigious music events in Slovakia. A graduate of the Conservatory and Academy of Performing Arts in Bratislava, he continued his studies at the Royal Academy of Music in London (R. Cohen) and Banff Centre for Arts in Canada (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). He is one of the artists shaping the musical and cultural space in Slovakia, for which he has been awarded a number of prizes (Slovak Republic Ministry of Culture Prize, F. Kafenda Prize), as well as nominations for various awards (Crystal Wing, Tatra Banka Foundation Prize, Czech Lion and Sun in the Net for his music for the film Amnestie). He performs on stages at home and abroad, from USA to New Zealand. As a sought-after chamber player, he partners world-ranking artists and ensembles (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendelssohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, The Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet) and leading conductors (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia). Regular chamber playing partners of his include I. Karško, M. Ruman, N. Škuta, B. Lenko, and many others. He regularly leads master courses (Italy, Hungary, USA, England), which in recent years he has organised in Slovakia also, as part of Convergences. From the foundation of the M. Varga Society in 2017 Jozef Lupták has been its executive president. He has made many CD recordings (including Bach’s Suites for Solo Cello, Brahms’s sonatas, premières of works by V. Godár, the crossover projects After Phurikane, Chassidic Songs and Lullabies, and his own work for the CD Free in One). Despite the pandemic, during the latest seasons he has managed to accomplish several interesting concerts. Among them are the Czech première of the cello concerto “Presence” by P. Vasks, with Ensemble Opera Diversa; a recital in Slovak Philharmonic; and a JL tour in Slovak towns with the music of J. S. Bach and other composers. He is preparing a new recording of the Bach Suites for Solo Cello, which he is returning to after more than 20 years; he will also be continuing with recordings of his own work. During the lockdown he was one of the first Slovak artists who managed to transfer his activities in a full-blooded manner to the online space. They include two online concerts linking a trio of cities, Portland, London and Bratislava. Last year a book of his interviews with Ivan Ježík appeared, entitled To Touch with the Sound. / www.jozefluptak.com

Patrí medzi popredných slovenských hráčov na klarinete. Po štúdiách v Bratislave a v Boulogne sa V r. 1993 stal 1. klarinetistom Symfonické- ho orchestra Slovenského rozhlasu, V r. 1996 získal rovnaký post v Cappelle Istropolitane. Jeho záujem o súčasnú hudbu ho priviedol do zoskupení VENI ensemble, Vapori del Cuore, DON@U.com a Ensemble Ricercata. V r. 1997 — 2005 pôsobil v Opera Aperta Ensemble, ktorého bol spoluzakladateľom. Spolu s bratom Robertom pôsobí v unikátnom zoskupení his- torických basetových rohov Lotz Trio. Hosťuje v orchestroch hrajúcich na dobových nástrojoch Wiener Akademie, Orfeo Orchestra a Cappela Cracoviensis. V r. 2002 — 2010 pedago- gicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. So SOSR-om nahral kon- certantné diela Suchoňa a Zeljenku (Hudobný fond). V r. 2018 vydal profilové CD Classic Malts so skladbami Stravinského, Scelsiho, Sciarrina, Stockhausena, Reicha a Griseyho.

venuje sa ťažiskovo interpretácii hudby slovenských skladateľov a projektom v oblasti komornej hudby. Hru na klasickej gitare študoval pod vedením M. Krajča a J. Zsapku (VŠMU), C. Marchioneho (Maastrich), G. Bandiniho (Lucca) a P. Remeníka (Žilina). Ako sólista uviedol svetové premiéry gitarových koncertov v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice (O. Kroupová: Eo Ipso) i so Solamente naturali (M. Bázlik: Koncert pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester). Spolupra- coval tiež s Quasars Ensemble, E. Šuškovou, P. Mazalánom, P. Katinom, K. Mihalovom či J. Fujakom. Okrem Slovenska koncertoval v Česku, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, Fínsku či Holandsku. Medzi skladateľov, ktorí svoje kompozície dedikovali O. Veselému patria O. Kroupová, J. Kolkovič, M. Yeats, A. Gilardino, N. Figuei- redo, O. Kentish, J. Helgeson, P. Kotík, J. Kmiťová, P. Duchnický, P. Machajdík, V. Kubička, L. Novosedlíková, A. Döme, D. Remeň, J. Laco. O. Veselý je tiež aktívny ako aranžér, jeho práce interpretovali a nahrali umelci ako Yo-Yo Ma, K. Stott, S. a O. Assad, D. Russell či J. A. Escobar. V r. 2020 obhájil doktorát v oblasti hudobnej filozofie, estetiky a semiotiky (pod vedením J. Fujaka) na UKF v Nitre. V tom istom roku publikoval knižnú monografiu zameranú na teoretickú reflexiu hudby Hudba v hudbe. Je tiež autorom štúdií a rozhovorov so súčasnými skladateľmi publikovaných na Slovensku i v zahraničí.

Zakladajúca členka súboru Opera Aperta patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších medziná- rodne aktívnych slov. klaviristov. Je vyhľadávanou komornou i sólovou hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej hudby. Pravidelne vystupuje na medzinárodných festivaloch, v sú- častnosti úzko spolupracuje so súborom Österreichisches Ensemble für Neue Musik. V r. 2006 nahrala pre vydavateľ- stvo Hevhetia na SACD Sonáty a interlúdiá Johna Cagea, ktoré vysoko hodnotila domáca i zahraničná kritika. CD bolo v Londýne vybraté do knihy renomovaného kritika BBC Music Magazine Rogera Thomasa 1001 Classical recordings you must hear before you die.

 

partners

2. ročník Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie je realizovaný s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. 
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

www.eeagrants.sk

Skladateľskú súťaž z verejných zdrojov podporil Slovak Arts Council.

Partnermi súťaže sú aj SOZA, Hudobné centrum and Vladimir Mendelssohn Competition.

We thank other partners and media partners.