skladateľská súťaž festivalu konvergencie / 3. ročník

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie a Akadémia komornej hudby festivalu Konvergencie vyhlasujú 3. ročník súťaže určenej pre slovenských a českých skladateľov, študentov a absolventov slovenských a českých konzervatórií, hudobných akadémií s vekovým limitom do 35 rokov.

Novinka oproti minulým ročníkom – okrem slovenských skladateľov /-ky sa do súťaže môžu zapojiť aj českí skladatelia /-ky.

uzávierka súťaže: 31. 5. 2023

Podmienky účasti 

_ súťaž je určená pre slovenských a českých skladateľov a skladateľky do 35 rokov
_ do súťaže môžu byť prijaté len skladby, ktoré neboli verejne uvedené, ani v rámci školských predvedení
_ každý uchádzač môže do súťaže prihlásiť len jedno dielo

_ trvanie skladby: 7-12 minút
_ obsadenie: kvarteto (klarinet, husle, violončelo a klavír), prípadne aj s možnosťou použitia elektroniky

_ súťaž je anonymná

 

ako sa prihlásiť

_ zašlite nám:
1. partitúru vo formáte pdf, vytvorenú v ľubovoľnom notovom editore (nie rukopis)
2. spolu s pracovnou nahrávkou diela vo formáte WAV
3. vyplnený prihlasovací formulár
4. spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom uhraďte prosím registračný poplatok v hodnote 20 EUR na účet:

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
IBAN: SK34 1100 0000 0026 6604 0139
SWIFT: TATRSKBX
* do poznámky k platbe treba uviesť: “SÚŤAŽ + meno účastníka”

 

priebeh hodnotenia

_ skladby bude hodnotiť odborná porota v zložení:
skladatelia
prof. Jevgenij IRŠAI / VŠMU
Lukáš BORZÍK / VŠMU, Spolok slovenských skladateľov
Adrián DEMOČ / Španielsko
Jaroslav ŠŤASTNÝ (Peter GRAHAM) / Česká republika

interpreti
Nils Økland (Nórsko) / husle
Jozef LUPTÁK / violončelo, Konzervatórium v Bratislave, Akadémia umení BB
Nora SKUTA / klavír, Österreichisches Ensemble für Neue Musik
Branislav DUGOVIČ / klarinet


_ garantmi súťaže sú prof. Jevgenij Iršai a umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták  

výsledky súťaže budú oznámené do 15. 7. 2023

 

prečo sa zúčastniť?

Základnou myšlienkou festivalu Konvergencie je komunikácia medzi skladateľmi, interpretmi a publikom a tento princíp by sme chceli preniesť aj na formát skladateľskej súťaže, preto: 

_ autori 3 diel, ktoré získajú najvyšší počet bodov, budú mať možnosť osobnej alebo online konzultácie s členmi poroty, v rámci ktorej dostanú spätnú väzbu od renomovaných skladateľských osobností a popredných domácich interpretov

_ diela 3 autorov, ktorí postúpia do finále, naštudujú formou workshopu absolventi Akadémie komornej hudby festivalu Konvergencie, ako aj etablovaní profesionáli a budú zaradené do programu aktuálneho ročníka festivalu

_ uvedenie troch skladieb, ktoré postúpia do finále, bude honorované:
1. miesto 500 € / 2. miesto 300 € / 3. miesto 200 €

_ networking, získanie kontaktov na generačne blízkych interpretov

_ PR prostredníctvom informačných kanálov festivalu Konvergencie a partnerov súťaže

vybrané skladby budú zaradené do koncertnej sezóny 2024/25 PKF — Prague Philharmonie

jedno z diel bude vybrané na koncert v rámci Skladateľskej súťaže Vladimira Mendelssohna v rámci Ascoli Piceno Festival v Taliansku

uzávierka súťaže: 31. 5. 2023

viac informácií: sutaz@konvergencie.sk

porota

Jevgenij Iršai (1951) – ruský skladateľ a klavirista pôsobiaci na Slovensku.

R. 1969 ukončil štúdium na Špeciálnej desaťročnej hudobnej škole (kompozícia S. J. Volfenzon, klavír T. B. Rumševič), pokračoval na Konzervatóriu N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (kompozícia S. S. Černov, V. A. Uspenskij, klavír P. A. Serebrjakov). Ako klavirista koncertoval v Španielsku, Bulharsku a Maďarsku. V r. 1971—1991 pôsobil ako pedagóg klavíra a kompozície na Špeciálnej desaťročnej hudobnej škole v Petrohrade. Po príchode na Slovensko bol korepetítorom opery ŠD v Banskej Bystrici (1991—1992), pôsobil na Konzervatóriu J. L. Bellu (1992—1996), od r. 1996 prednášal na Katedre hudobnej a estetickej výchovy na PF UMB v B. Bystrici.

V súčasnosti vyučuje kompozíciu na VŠMU. Dominantnou časťou jeho tvorby sú zborové skladby i diela pre sólový hlas so sprievodom rôznych nástrojových kombinácií. Venuje sa komornej, orchestrálnej tvorbe i malým hudobno-dramatickým formám, tiež poézii a publikovaniu odborných článkov. Autora, ktorého diela odzneli o. i. na javisku akademického Malého divadla opery a baletu v Leningrade (Don Juan, 1973) a v rámci medzinárodných festivalov vo viacerých európskych krajinách i v USA, zaradil S. Vasenko do „skupiny neskorého postkonzervativizmu“. Jeho tvorba sa nachádza na viacerých CD.

 

Lukáš Borzík (1979, Poprad) patrí medzi najvýraznejších slovenských hudobných skladateľov. Získal rad domácich, ale i medzinárodných ocenení (Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, Radio_Head Awards, Akademická Banská Bystrica, Skladateľská súťaž Adama Plintoviča). Okrem pravidelného zaraďovania jeho kompozícii na reprezentatívne albumy slovenskej hudobnej tvorby, má na konte štyri vlastné profilové CD nosiče: Svetlo Slova (2021), Signum Magnum (2020), Slovo (2019), Cantico delle creature (2011).

            Borzíkova komorná hudba je pravidelne uvádzaná na domácich i zahraničných pódiách poprednými interpretmi a komornými zoskupeniami (Milan Paľa, Nora Skuta, Ronald Šebesta, Ivan Šiller, Eva Šušková, Petra Noskaiová, Hilda Gulyás, Juraj Kuchar, Tomáš Šelc, Ensemble Reconsil Wien, Konvergence Ensemble, THReNSeMBle, Cracow Duo, Ensemble Opera Diversa, Quasars Ensemble, Ensemble Ricercata, Melos Ethos Ensemble, Trio Istropolis, Mucha quartet a. i.). Podarilo sa mu presadiť aj na poli symfonickej hudby. Spolupracoval so slovenskými i zahraničnými orchestrami (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Komorný orchester ZOE, Orkiestra Muzyki Nowej). Osobitné postavenie v jeho tvorivom odkaze má vokálna hudba, ktorá sa taktiež teší pozornosti interpretov (Estónsky filharmonický komorný zbor, Slovenský filharmonický zbor, Spevácky zbor Slovenských učiteľov, Chór Warszawski, Ars Brunensis Chorus).

            Borzík kreuje svoj vlastný individuálny jazyk založený na uplatnení modality, tonality, rozšírenej tonality, bitonality, atonality, dvanásťtónovosti či spektralizmu v nových zaujímavých kontextoch, nevymykajúc sa z princípov sakrálneho minimalizmu. Tento estetický prúd je v porovnaní so známejším americkým minimalizmom sofistikovanejší a komplexnejší. Jeho predstavitelia neaplikujú len základné tóny, súzvuky či kadenčné vzťahy, ale súhrnne a celistvo siahajú po všetkých výdobytkoch európskej klasickej hudby. Preto aj hudobná poetika Lukáša Borzíka zahŕňa viaceré hudobné elementy slúžiace ako prostriedky pre mnohotvárne budovanie štruktúry. Inšpiráciu čerpá z teológie, filozofie, poézie, fyziky, astronómie, biológie, architektúry i výtvarného umenia. Asociácie generujú určité analógie a prieniky medzi týmito vednými a umeleckými odbormi nachádzajú odraz aj v jeho hudobnom myslení. Vo svojich kompozíciách dokáže umne vybudovať vnútorné dramatické pnutie. Obsahovo presýtená hudba je akoby písaná v intenciách Aristotelovej drámy, v ktorej je vrchol situovaný do psychologicky najvhodnejšieho miesta. Predchádza mu nastolenie problému, narastajúci konflikt, kríza, odhaľujúci a nekompromisný vrchol vedúci k zaslúženej katarzii. Mimoriadny cit pre takto koncipované hudobné diela dokazuje Lukáš Borzík permanentne prostredníctvom nenásilného, prirodzeného, veľmi inteligentného spôsobu vyvierajúceho z vnútorného presvedčenia a vlastného vnímania sveta. To sa prejavuje nielen po vonkajšej formálnej stránke, ale aj vo vnútornej obsahovej, napĺňajúc tak duchovný rozmer hudby.

 

Adrián Demoč (1985), slovenský skladateľ žijúci v Španielsku, narodil sa vo Zvolene. Popri gymnáziu študoval súkromne u I. Dibáka, v r. 2003 – 2008 študoval na JAMU v Brne (Fr. Emmert). Absolvoval stáže na Národnej hudobnej univerzite v Bukurešti (D. Rotaru) a Vilniuskej akadémií v Litve (O. Balakauskas). V r. 2008 – 2011 absolvoval doktorandské štúdium na JAMU (M. Smolka). Jeho dizertačná práca Spektrálna hudba a jej ponímanie času bola publikovaná knižne. V r. 2005 – 2007 bol členom súboru The Barefooted orchestra. Počas štúdií na JAMU vystupoval vo viacerých zoskupeniach aj ako improvizátor. Hudba A. Demoča je pravidelne uvádzaná v zahraničí poprednými orchestrami, súbormi a sólistami, napr. Apartment House (Veľká Británia), Klangforum Wien (Rakúsko), Tallinn Chamber Orchestra (Estónsko), Manuel Zurria (Taliansko), M. Paľa, Ensemble Ricercata, E. Drescher (Nemecko), Česká filharmonie, Moravská filharmonie atď. Jeho skladby boli hrané na festivaloch na Slovensku, v ČR, Estónsku, Kanade, Rakúsku, Rumunsku, Litve, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Chorvátsku a v USA. Viaceré vysielalo rádio BBC3 (Modré kvety, Kvarteto). Jeho hudbe bolo venovaných niekoľko relácií (rádiá Devín a Vltava). Profilové CD Žiadba (2019) a Hlaholika (2021) vydalo britské vydavateľstvo Another Timbre. Skladby Zikkurat a Variácie vyšli ako mp3 album v americkom vydavateľstve either/oar. Husľové kompozície Katharsis, Apogeum, Husle a Žiadba, Struny: steny, zhluky sny pre „milanolo“ vyšli vo vydavateľstve Pavlík records. Modré kvety vyšli na CD súboru Opera Trio (2019), Dve prosby na CD anglického vydavateľstva Entr’acte, Canon pre 4 altové flauty na albume Again and Again (Ants Records, Taliansko), ocenenom časopisom The Wire. A. Demoč je laureátom viacerých súťaží: J. L. Bellu (2020), Českej filharmónie (2018), Plural ensemble (2016), Cellotronics competition (2015) či ceny Nadácie L. Janáčka (2008). V r. 2011 sa so skladbou Three movements for string orchestra stal víťazom súťaže a rezidenčným skladateľom na letných kurzoch v Benasque (Španielsko). V r. 2009 bol členom poroty medzinárodného festivalu NEU/NOW Vilnius 2009 pod záštitou ELIA-European League of Institutes of the Arts, v r. 2010 bol predsedom poroty festivalu NEU/NOW Nantes 2010. Venuje sa i publikačnej činnosti, jeho texty vychádzajú v časopisoch Hudobný život a Vlna.

PETER GRAHAM je umelecký pseudonym Jaroslava Šťastného – Pokorného. Skladateľ a klavirista v oblasti jazzu a improvizovanej hudby. Hrá v súboroch Peter Graham Trio, New Jazz Trio, Rod Paton and Friends. Vyštudoval na brnianskom konzervatóriu hru na organ u J. Pukla a kompozíciu u B. Gregora a pokračoval na Janáčkovej akadémii múzických umení v triede Aloisa Piňosa. Absolvoval roku 1980 Trojkoncertom pre lesný roh, husle, klavír a orchester (ocenené v skladateľskej súťaži Ministerstva kultúry ČSR a na súťaži JAMU v tom istom roku). Po dokončení školy prešiel množstvom zamestnaní – bol korepetítorom tanečného oddelenia brnianskeho konzervatória, rozhlasovým hudobným režisérom, robotníkom Českého hudobného fondu a učiteľom na hudobnej škole. V súčasnosti učí na katedre kompozície a dirigovania Hudobnej fakulty Janáčkovej Akadémie múzických umení v Brne a od roku 1993 každoročne dramaturgicky pripravuje medzinárodný festival súčasnej hudby v Brne (Expozice nové hudby). Jeho hlavnou doménou je skladateľská tvorba, so širokým štýlovým aj žánrovým záberom. Jeho skladby sa pravidelne objavujú na koncertoch súčasnej hudby v Prahe, Brne, Ostrave aj ďalších mestách a stretávajú sa s ohlasom aj v zahraničí (Veľká Británia, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Rumunsko, Holandsko, Švédsko, Francúzsko, USA a ďalšie krajiny ). Za svoju komornú kantátu Der Erste získal tretiu cenu v medzinárodnej súťaži skladieb na texty Franza Kafku v rámci pražského festivalu Musica iudaica 1993. Komorný orchester Reykjavík si vybral túto kantátu do svojho programu v rámci svojej českej koncertnej sezóny 2008/2009 (2009 , Reykjavík). Jeho skoré Sláčikové kvarteto č. 1 bolo s úspechom predvedené svetoznámym súborom Arditti String Quartet na pražskom festivale súčasnej hudby Contempuls (2009).

 

NILS ØKLAND (NO, husle, hardangerské husle, viola d‘amore) – nórsky skladateľ a multiinštrumentalista je považovaný za majstra hry na hardangerských husliach (tradičnom nórskom sláčikovom nástroji), no v jeho tvorbe sa prelínajú vplyvy tradičnej, klasickej, súčasnej hudby i jazzu. Od 80. rokov 20. storočia sa venuje prevažne interpretácii vlastnej tvorby v rôznych formáciách. Vystupuje s kapelou Nils Økland Band (R.-E. Nystrøm, H. M. Stene, M. Eilertsen, S. Apeland), účinkuje v duu s organistom Sigbjørnom Apelandom, koncertuje aj ako sólista. Pravidelne spolupracuje s vynikajúcimi škandinávskymi umelcami ako Per Steinar Lie a Vegard Fossum (Lumen Drones), Engegaard Quartet, Løver og Tigre, Balkanemblet, Arve Henriksen, Christian Wallumrød a i. Nils Økland vydal 4 albumy v známom vydavateľstve ECM: Monograph, Lysøen, Lumen Drones a Kjølvatn. Nahrávka kapely Nils Økland Band s názvom Lysning, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Hubro, získala cenu Spellemannprisen, označovanú aj ako nórska Grammy. Vlastný debutový album Blå harding vydal Nils Økland na vlastnom labeli Morild. V Øklandovej hudbe sa spájajú svety súčasnej hudby a tradičných nórskych harmónií. Jeho výnimočná virtuozita a cit vypĺňajú prázdno oddeľujúce ľudové hudobné formy od voľnej improvizácie a modernej kompozície. Nils Økland je už po druhýkrát členom medzinárodnej poroty Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie.

je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie. Absolvoval  konzervatórium a VŠMU v Bratislave a v štúdiách pokračoval na Royal Academy of Music v Londýne (R. Cohen) a v Banff Centre for Arts v Kanade (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). Patrí k umelcom formujúcim hudobný a kultúrny priestor na Slovensku, za čo mu bolo udelených niekoľko ocenení (Cena ministra kultúry, Cena Frica Kafendu), ako aj nominácií na rôzne ocenenia (Nominácia na Krištáľové krídlo, Nominácia na Cenu Nadácie Tatra Banky, Nominácia na Českého Leva a na Cenu Slnko v Sieti za hudbu k filmu Amnestie). Realizoval množstvo CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, Brahmsove sonáty, premiéry diel V. Godára, 6 bratislavských koncertov J. Iršaia, crossoverové projekty After Phurikane, Chassidic Songs, Uspávanky či vlastnú tvorbu na CD Free in One). Pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách od USA po Nový Zéland. Ako vyhľadávaný a aktívny komorný hráč spolupracuje v množstvom popredných svetových umelcov a ansámblov (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendessohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet) ako aj s významnými dirigentmi (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia). Medzi jeho pravidelných komorných spoluhráčov patria I. Karško, M. Paľa, N. Skuta, B. Lenko a mnohí ďalší. Pravidelne vedie majstrovské kurzy v zahraničí (Taliansko, Maďarsko, USA, Anglicko) a vzdelávacie projekty pod hlavičkou Konvergencií organizuje aj na Slovensku (majstrovské kurzy, Medzinárodné kurzy komornej hry). Od založenia Spoločnosti Mariána Vargu v r. 2017 je jej výkonným predsedom.

Zakladajúca členka súboru Opera Aperta patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších medziná- rodne aktívnych slov. klaviristov. Je vyhľadávanou komornou i sólovou hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej hudby. Pravidelne vystupuje na medzinárodných festivaloch, v sú- častnosti úzko spolupracuje so súborom Österreichisches Ensemble für Neue Musik. V r. 2006 nahrala pre vydavateľ- stvo Hevhetia na SACD Sonáty a interlúdiá Johna Cagea, ktoré vysoko hodnotila domáca i zahraničná kritika. CD bolo v Londýne vybraté do knihy renomovaného kritika BBC Music Magazine Rogera Thomasa 1001 Classical recordings you must hear before you die.

 

multižánrový umelec so širokým repertoárovým záberom, hru na klarinete študoval na Konzervatóriu (R. Simandl) a VŠMU (J. Luptáčik) v Bratislave. Počas doktorandského štúdia (R. Šebesta) sa intenzívne venoval komornej hudbe (J. Slávik). Absolvoval majstrovské kurzy (R. Wehle, M. Lethiec a ď.) a interpretačné súťaže (je laureátom Concorso Giuseppe Tassis). Ako sólista a komorný hráč účinkoval s Cappellou Istropolitanou, Štátnou filharmóniou Košice, Moyzesovým kvartetom, L. Fančovičom, D. Varínskou, N. Skuta, J. Slávikom, N. Bulfonem, I. Buffom, J. Luptákom, M. Paľom, E. Šuškovou a ď. Bol členom Bergerovho tria. Jeho intenzívny záujem o súčasnú hudbu vyústil do spolupráce so súbormi VENI ensemble a Cluster ensemble. B. Dugovič účinkoval na podujatiach doma i v zahraničí (Ostravské dni novej hudby, Večery novej hudby, Melos-Étos, Konvergencie, Pohoda, Varšavská jeseň). Nahrával pre vydavateľstvá Diskant, Hudobný fond, Real Music House a Hevhetia/Orange Mountain Music a Naxos. Pôsobí ako pedagóg na Univerzite Komenského, bol lektorom Veni Academy. Mimo klasickej hudby spolupracuje s J. Kirschner, E. Stevensom a skupinou Bukasový masív. Vo vydavateľstve Real Music House mu vyšli albumy Cross-Country Skiing, 10 Simple Melodies a Bang Bang Boogie Boogie.

partneri

2. ročník Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie je realizovaný s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. 
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

www.eeagrants.sk

Skladateľskú súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partnermi súťaže sú aj SOZA, Hudobné centrum, Vladimir Mendelssohn Competition a PKF — Prague Philharmonie.

Ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.