Nórsko-slovenský projekt building bridges stavia prostredníctvom hudby mosty. Ak postavíte most, umožní vám spoznať druhý breh – neznáme svety, kde sa zo vzdialených ľudí stávajú známi, zo známych priatelia. Stavaním mostov netvoríte len priestor pre seba, ale tiež pre iných: komunitu, mesto, krajinu, možno celý svet. S fenomenálnym hudobníkom, skladateľom a improvizátorom Nilsom Øklandom sme sa prvýkrát stretli v Osle. Keď vybral hardangerské husle a zahral pár melódií, začal som tušiť, že nás spolu s akordeonistom Borisom Lenkom a klarinetistom Braňom Dugovičom, ktorí sa s ľahkosťou pohybujú v rozličných žánroch a štýloch, čaká nové vzrušujúce hudobné dobrodružstvo. Na našej ceste sa k nemu pridali speváčky Åsne Valland Nordli, Gabriela Kováčiková a kontrabasista Róbert Ragan. Skúšky, koncerty i nahrávanie sa zmenili na skúmanie nových hudobných svetov, v ktorých sa naše skúsenosti, poetiky, temperamenty stretli, dopĺňali a vytvorili magické zvukové krajiny slobody, krásy, spomienok a spoločného objavovania. Vieme, že týmto projektom zmeniť svet nedokážeme. Môžeme však k zmene prispieť, inšpirovať, povzbudiť… Keby hudba mohla viac formovať naše každodenné spolužitie, mali by sme sa lepšie. Žijeme neisté časy, porozumenie potrebujeme ako soľ.  

Jozef LUPTÁK · violončelista, staviteľ mostov 

The Norwegian-Slovak project building bridges develops relationships through music. Building a bridge enables us to make contact with an opposite bank, with worlds unknown; distant people become acquaintances, acquaintances become friends. By building bridges, you create a space that is not just for yourself but also for others: a community, city, country, perhaps the entire world. It was in Oslo that I first met Nils Økland, the phenomenal musician, composer and improviser. When he played a few melodies on his Hardanger fiddle, I began to realise that an exciting new adventure lay ahead of us, together with the accordionist Boris Lenko and the clarinettist Braňo Dugovič, both of whom move easily in a variety of genres and styles. The singers Åsne Valland Nordli and Gabriela Kováčiková, and the double bass player Róbert Ragan, joined us in the course of our journey. Rehearsals, concerts and recordings became an exploration of new musical worlds, where our experiences, styles and temperaments met and complemented one another, creating magical soundscapes: lands of freedom, beauty, memories and shared discoveries. We know that we cannot change the world with this project. But we can contribute to change; we can inspire and encourage. If music could do more to shape our everyday coexistence, our lives would be better. We live in uncertain times, and mutual understanding is what we need the most. 

Jozef LUPTÁK · cellist, bridge-builder 

most nad rozdeleným svetom 

bridge over a divided world

Projekt building bridges spája témy zapísané v notách s otvoreným priestorom improvizácie. Hudba vzniká z intuície, forma sa rodí akoby z ničoho. Hudobníci si navzájom odpovedajú. Ak majú odpovedať hodnoverne, potrebujú sa naladiť na emóciu hudby, ktorá sa ešte len vynára. Podobne je na tom i poslucháč. Ak chce vstúpiť do hudby, potrebuje pozornosť venovať všetkým prvkom jej pohyblivej architektúry. Básnik T. S. Eliot o hudbe, ak ju počúvame hlboko, napísal: „Už ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou, pokiaľ hudba trvá.“ Človek v hudbe vyjadruje a zažíva transcendentný rozmer ľudskosti. Presahuje v nej sám seba k večnému a nekonečnému. Hudba nás dokáže oslobodiť z malosti našej obmedzenej situácie. Tento rozmer slobody a vedomie transcendentného zmyslu nám dávajú energiu vzdorovať zlovoľným silám, ktoré deformujú našu ľudskosť.  

Daniel PASTIRČÁK  
(krátené, celý text je súčasťou bookletu) 

The building bridges project links written themes, with an open space for improvisation. Music is born from intuition; form appears out of nothing. Musicians respond to one another. If they are to respond honestly, they must attune themselves to the emotion of music that is still only emerging. The listener’s situation is similar. To enter the music, listeners must pay attention to all the elements of its sounding architecture. The poet T. S. Eliot wrote that, if we listen to music deeply, we are the music while the music lasts. In music, the human being expresses and experiences the transcendental dimension of humanity. We go beyond ourselves towards the eternal and infinite. Music can liberate us from our restricted situation. This dimension of freedom and awareness of transcendental meaning gives us the energy to resist the malign forces that deform our humanity.  

Daniel PASTIRČÁK  
(The complete essay is included in the booklet.) 

tracklist & stories behind the songs

music: building bridges based on traditional Slovak and Norwegian folk songs Ej, čí to domčok (pieseň M. Bahýľovej zo Slatinských Lazov/Podpoľanie) and Liti Kjersti 

Ej, čí to domčok na tom vŕšku? Išiou bi ja doňho trošku.  
Ej, išiou, išiou, aľe beda, ťečie vedľa ňeho voda.  
Ej, ťečie, ťečie na dve strani, uš sa ten muoj frajer žeňí.  
Ej, keď sa žeňi, nak zdrau buďe, o rok o dva vdoucom buďe.  

Pieseň Márie Bahýľovej (1929 – 2005) zo Slatinských Lazov (Podpoľanie), ktorú spievala na svadbách pri rozkazovaní muzikantom „poza stoľ“. 

The tune Whose that house upon the hill? was sung by Mária Bahýľová (1929 – 2005) from Slatinské Lazy (Podpoľanie region) during weddings. 

Gabriela Kováčiková  

 

Liti Kjersti ho va seg så fagert eit viv, 
– Det rigner og det blæs – 
ho ri nord i bergom på gangaren kvit. 
– For djupt onde’ hello, langt nord i fjello 
der leikar det. 
Men som ho no kom seg åt bergo dei blå 
Då høyrer ho frå haugo det spelar og læt. 

The Ballads, which are epic poems and songs, were part of the Norwegian folk tradition starting from the 13th century. These poems tell folktales and stories about brave knights, beautiful girls, divine animals and special events. This particular ballad tells the story of a girl named Kjersti, who encounters the king under the mountains while riding her horse. The king invites her into his kingdom, and she follows him, only to be trapped there. 

Balady sú súčasťou nórskych ľudových tradícií od 13. storočia. Tieto básne (piesne) rozprávajú príbehy o udatných rytieroch, krásnych pannách, zázračných tvoroch a pamätných udalostiach. Balada Liti Kjersti je príbehom dievčiny Kjersti, ktorá počas jazdy na koni stretáva v horách kráľa trolov. Pozve ju do svojho kráľovstva, kde ju uväzní. 

Åsne Valland Nordli 

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Gabriela Kováčiková (SK), voice / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music: building bridges based on traditional chorales Jeg ser deg du Guds Lam å stå and Ja v Bohu silu mám
lyrics: Hans Adolph Brorson 

 Jeg ser deg du Guds lam å stå,  
på Sions bergetopp. 
Akk mon den veg du måtte gå, 
så tung og trang der opp. 
Å byrde som på deg var kast,  
all verdens skam og last.  
Så sank du i vår jammer ned,  
så dypt som ingen vet. 

An old hymn from Luster in Sogn in the tradition of the well-known Norwegian folksinger Ragnar Vigdal. The hymn is an Easter song describing Jesus’ sacrifice on the cross.

Starobylý veľkonočný chorál z oblasti Luster/Sogn (Nórsko) opisujúci utrpenie Krista na kríži, nápev je spracovaný podľa známeho interpreta nórskych ľudových piesní Ragnara Vigdala. 

Åsne Valland Nordli 

Ja v Bohu silu mám,  
v ňom pokoj poznávam,  
duša moja smelo,  
konaj svoje dielo,  
nie som sám. 

Nápev, ktorý som vybral, je chorál, ktorý ma sprevádza od detstva. Slová i melódia sa ma vždy dotýkali, či som ich počúval alebo spieval na bohoslužbách alebo len tak sám pre seba vo chvíľach, keď som hľadal pokoj a silu. 

The choral I have chosen (I have my strenght in God) has been my companion since my childhood. The lyrics and music have always touched my soul whether I’m listening, playing, or singing. I return to it every time I need peace and strength.  

Jozef Lupták 

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music: building bridges based on traditional Slovak lullaby Usňiže mi, usňi (Vernár/Horehronie) 

 

Usňiže mi, usňi, veliki narosňi, 
teli jako i ja, bieli jag ľelija. 

Bibiže mi, bibi, išla mať na gribi,  
oťec na zajace, ďiťa doma plače. 

Spiže mi, spiže mi, sin moj premiľeni, 
či ma buďeš chovať na mojo starie dňi.  

Buďem vaz mamičko, kim sa ňeožeňim, 
a jak sa ožeňim, to nas raz odďeľim.  

Buvikaj, buvikaj, do poľa privikaj, 
do poľa široho, ďe ňieto nikoho.  

Uspávanka z Vernára (Horehronie)/lullaby from Vernár (Horehronie).   

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Gabriela Kováčiková (SK), voice / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music and arrangements: Boris Lenko 

Skladba Økludule vznikla pôvodne nášho nórskeho priateľa Nilsa Øklanda, Jozefa, Braňa a mňa . Neskôr sa pridal Robo Ragan a na podnet zvukového majstra Auduna Strypeho počas nahrávania aj Gabika a Åsne, čím výsledok získal nový rozmer. Okrem virtuozity poskytuje skladba aj priestor pre sólové improvizácie. Zrkadlia sa v nej vplyvy rôznych štýlov a žánrov, ktorým sa venujem.  

 

I created Økludule for my friends Nils, Jozef, Braňo, and myself. Later, Robo Ragan joined us on double bass, and during the recording sessions, Audun Strype suggested that Gabika and Asne add some vocal parts, which enriched the result. This piece is virtuosic, creating space for improvisational solos and reflecting the different styles and genres I play. 

Boris Lenko 

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Gabriela Kováčiková (SK), voice / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music and arrangements: Nils Økland 

Var was recorded on my album Straum (Rune Grammofon, 2000). I composed the tune just before a concert where Åsne was a guest with my band. Her style of singing was a source of inspiration for the music.  

Pieseň Var sa nachádza na mojom albume Straum (Rune Grammofon, 2000). Skladba vznikla pred koncertom, na ktorom hosťovala s mojou kapelou aj Åsne. Hudba je inšpirovaná  jej spôsobom spevu. 

Nils Økland   

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Gabriela Kováčiková (SK), voice / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music: building bridges based on traditional Norwegian lullaby Setta seg på Sullarkrakk  
(after Tordis Rasmussen) 

Setta seg på sullarkrakk 
sulla båne mine 
eg skal sulla bånet mitt så ikkje det må grine. 
Skunda deg då jente, la ikkje bånet vente.  
Ha på sokkar ha på sko 
gakk i fjoset mjølka ko 
gje så bånet drikke. 

Lullaby from the island Røver on the west coast of Norway. I learned the tune from Nils Økland. 

Uspávanka pochádza z ostrova Røver na západnom pobreží Nórska, naučila som sa ju od Nilsa Øklanda.  

Åsne Valland Nordli 

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Róbert Ragan (SK), double bass / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music: building bridges based on traditional Slovak and Norwegian folk songs Mi zme ženi, mi zme (Vernár/Horehronie) and “Jenteslått” 

Mi zme ženi, mi zme, z vernarskej uľici, 
nigďe naz ňevidno, chibaj pri skľeňici.   

Uš som sa vidala, uš som mlada žena, 
takoho muža mam, jag ruža červena.  

Aňi ma ňebije, aňi ma ňekľaje, 
ešťe ma nadranom perinou prikrije.  

Pieseň z Vernára (Horehronie) interpretovaná pri ženskom kolesovom tanci./ “We Are Women” is a song from Vernár (Horehronie region) sung during the women’s round dance.   

Jenteslått is an old gangar (Norwegian walking dance) from Setesdal in the south of Norway. I learned this dance tune from the fiddler Vidar Lande. He told me it was called “Jenteslått” (Dance tune for girls) because local girls used to sing and dance this tune. 

Jenteslått je starý nórsky tanec zo Setesdalu na juhu Nórska. Melódiu som sa naučil od huslistu Vidara Landeho. Povedal mi, že sa volá Jenteslått (tanec dievčat), pretože ju pri tanci spievali miestne dievčatá.  

Nils Økland   

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Gabriela Kováčiková (SK), voice / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music and arrangements: Boris Lenko 

Skladbu Neviem inšpirovala hra hudobníkov ansámblu building bridges. Tvorí kontrast k ostatným skladbám a jej názov zodpovedá môjmu pocitu počas komponovania.  

The performance by the Building Bridges ensemble influenced my composition “I don’t know,” it is creating a contrast to the other songs. Its title reflects my feelings during the composition. 

Boris Lenko 

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass

music and arrangements: Branislav Dugovič 

Táto melódia s akordmi vznikla asi pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy oddychovala v počítači môjho kamaráta, výtvarníka Roba Szegényho. Opäť som sa k nej vrátil, keď som medzi svojimi starými nápadmi hľadal materiál na LP Everyday Afterwork Music. Pôvodný pracovný názov bol Dajme si víno, takže gastronomický kontext ostal zachovaný.  

I composed the melody and chords for “Cook or Order” twenty years ago and it has been stored on my friend’s computer, graphic artist Robo Szegény, ever since. I revisited the piece while looking for new material for my latest album, “Everyday Afterwork Music.” The initial title was “Let’s have some wine,” so the gastronomic theme remained. 

Branislav Dugovič 

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass

music: building bridges based on traditional Norwegian children’s song So sett eg meg i huskesnor 

So sett eg meg i huskesnor 
eg huska meg so gjedna. 
So tynt eg vekk mi bjødlekyr, 
ho heite Rosen Stjedna. 
Ho syste ba meg springa 
og han far ba meg bia,  
ho mor ho kom og trøysta meg 
for no kom kyra borti lia. 

In 19th century Norway, it was typical for children to lead herds of sheep, cows, and goats in the forests and mountains during the summer. They would leave early in the morning and return home at night. Children as young as 7 years old would take on this responsibility at the farms. This story recounts the tale of a child who, while playing in the forest, didn’t pay attention and ended up loosing the family’s cow. 

V 19. storočí bolo v Nórsku bežné, že dievčatá a chlapci chodili v lete pásť ovce, kozy a kravy do hôr. Odchádzali skoro ráno a vracali sa v noci. Už 7-ročné deti mali túto zodpovednosť na farmách svojich rodičov. Text hovorí o dieťati, ktorému sa počas hry v lese stratila krava.  

Åsne Valland Nordli   

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music: Nils Økland / arrangements: Henrik Økland and the band 

I started making this tune in 1987 and recorded a simple version on a cassette in my hometown Haugesund. The accordion player Erling Kvarven (1939 – 2022 ) helped me with the chords and played on the first recording. Since then, I have made the tune longer and played it on different occasions. 

História tejto piesne siaha do roku 1987, kedy som doma v Hausgesunde nahral jednoduchú verziu na kazetu. Hrá na nej akordeonista Erling Kvarven (1939 – 2022), ktorý mi pomohol s akordmi. Odvtedy som pieseň prepracoval a vraciam sa k nej.  

Nils Økland   

 

Artists: Nils Økland (NO), hardanger fiddle / Jozef Lupták (SK), cello / Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion / Branislav Dugovič (SK), clarinet, bassclarinet / Róbert Ragan (SK), double bass / Gabriela Kováčiková (SK), voice / Åsne Valland Nordli (NO), voice

music: Ein liten grå mann (Kirsten Bråthen Berg) / Slovak traditional folk song Zaspala ňevesta 

lyrics: Kirsten Bråthen Berg / Slovak traditional 

Ein liten grå mann (the last acapella recording)

Ein liten grå mann frå Vågå kom hit.
Ein liten grå mann frå Vågå kom hit.
Han kakka som rjupa på vinterstid, 
den vesle grå mann, den vesle grå mann.

The lyrics tell the story of an old humorous man who wanders the roads in Våga, a remote Norwegian village in the valley of Gudbrandsdalen, talking to himself. The song is a reconstruction of an old folk tune and text by folksinger Kirsten Bråthen Berg. 

Text piesne hovorí o starom smiešnom mužovi, ktorý – rozprávajúc sa sám so sebou –, putuje po cestách do Våga, odľahlej nórskej dediny v údolí Gudbrandsdalen. Pieseň je rekonštrukciou starého nápevu, ako sa zachoval v podaní Kirsten Bråthen Berg.  

Åsne Valland Nordli   

 

Artists: Åsne Valland Nordli (NO), voice / Gabriela Kováčiková (SK), voice

total time / 51:07

ALBUM OUT: 12/07/2024

Åsne Valland Nordli (NO), voice

Gabriela Kováčiková (SK), voice

Nils Økland (NO), Hardanger fiddle

Jozef Lupták (SK), cello

Boris Lenko (SK), bandoneon, accordion, piano

Branislav Dugovič (SK), clarinet, bass clarinet

Róbert Ragan (SK), double bass

Audun Strype (NO) & Daniel Salontay (SK)

recording/mix/mastering & music producer

Building Bridges: SPEV

building bridges
spev

recorded on 17th — 20th March, 2024 at the Empire Theatre in Hlohovec, Slovakia

recording and mix: Audun Strype
mastering: Audun Strype at Strype Audio, Oslo, Norway
music producer: Daniel Salontay

booklet and texts editor: Andrej Šuba, Mária Boháčová
photos: Róbert Ragan
design & layout: Zuzana Číčelová
production manager: Lea Majerčáková
executive producer: Jozef Lupták


Building Bridges Project Leader: Jozef Lupták, Andrej Šuba, Lea Majerčáková / Konvergencie
Building Bridges Project Partner: Kjell Kalleklev / Kalleklev Management AS


SOZA-BIEM: 1749-014-2 (CD) / 1749-014-2 (LP)
LP: KONV-LP-02
UPC/EAN: 8588006338300 (CD) / 8588006338300 (LP)
ISRC: SKK162401401 – 12

 

℗ © Konvergencie 2024
All rights reserved

Building Bridges, Pohoda festival 2024

Concerts

Upcoming
23/8/2024, Atrio Cafe, Trencin, Slovakia

Past
12/07/2024, Pohoda Festival, Trenčín, Slovakia
11/07/2024, Hlohovec, Slovakia
8/11/23, Spor5, Stavanger, Norway
7/11/2023, Riksscenen, Oslo, Norway
19/9/2023, Konvergencie Festival, Slovak National Gallery, Bratislava, Slovakia
22/5/2023, Hogo Fogo Jazy&Art Club, Banska Bystrica, Slovakia

 

PR & Booking contact

Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z. (Convergence – Society for Chamber Arts)

PR: Alex Čerevka, alexander.cerevka@gmail.com, +421 904 698 049
Tomas Linnes, tomaslinnes@gmail.com,  +47 97097209

Booking/production: Lea Majercakova, lea@konvergencie.sk, +421 903 776 055

Download & Links

The album was created thanks to the project BUILDING MUSIC BRIDGES – Developing Intercultural Dialogue and Trust through Music which benefited from a ‘grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic.

— Working together for a green, competitive and inclusive Europe —
#eeagrants #BuildingBridges